0
Müşteri Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Codart Bilişim tarafından hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Codart Bilişim (MODİSSİ) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

• Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi)

• İletişim Bilgileriniz (Adres, Telefon, E-posta)

• Müşteri İşlem Bilgileriniz (Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri, Çağrı Merkezi Kayıtları)

• Pazarlama Bilgileriniz (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler)

• İnternet sitesi faaliyetleri kapsamında İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre Parola Bilgisi, Log Kayıtları)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
MODİSSİ tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Talep / Şikayetlerin Takibi,

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verilerinizden fiziksel mekân güvenliği bilgisi ve işlem güvenliği bilgileriniz; MODİSSİ tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca ad-soyad, cinsiyet ve e mail bilgileriniz ise yurtdışına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, MODİSSİ tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla” ya da “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; [email protected] e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya İzmir Bilimpark Kuluçka Merkezi 10032 Sokak No:2 İTOB OSB Tekeli-Menderes/İzmir adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu MODİSSİ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MODİSSİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


©2021 Codart Bilişim ve Danışmanlık - modissi.com